این مرکز خدماتی ارائه می کند که طی آن برای هر خودرو شناسنامه ای صادر می گردد. برای صدور این شناسنامه همواره وضعیت سلامت خودرو  مورد آزمایش قرار می گیرد و کلیه پارامترهای آزمایش شده به صورت گزارشی ساده و روان  و قابل فهم برای عموم گردآوری شده و به صورت فرمی به نام شناسنامه خودرو صادر می گردد. مزیت استفاده این خدمت تهیه گزارشی به همراه تصاویری که در حالت معمولی و عادی قابل رویت نبوده و نیاز به بازنگری های دقیق تری جهت فهمیدن این گونه جزییات برای مالک و احتمالا خریدار می باشد. خدمات شناسنامه خودرو برای مالکان و یا خودرو سوارانی که همواره سلامت خودرو برای آنها در وجه اول اهمیت قرار دارد حائز اهمیت است.

در این گزارش ، برخی از پارامترهای محک زده شده مثل وضعیت سلامت بدنه و شاسی از لحاظ ضرب دیدگی و پوسیدگی، وضعیت سلامت سیستم تعلیق و سیستم ترمز خودرو، سیستم تهویه مطبوع، سیستم الکترونیک و سیم کشی و نیز سوابق تعمیرات خودرو به اختصار شرح داده شده و به خودرو گرید داده می شود. از این رو می توان با رده بندی خودرو تخمین دقیقی از قیمت آن به دست آورد و نیز برای بهترین سطح کیفیت رسانیدن آن برنامه ریزی کرد.